CZ: Využívání souborů cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení nebo ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Po udělení souhlasu budou využívány takzvané sledovací cookies. Bez udělení souhlasu budou využívány pouze technické cookies.

Změna souhlasu

Nabídku pro opětovné udělení/odebrání souhlasu s využíváním cookies vyvoláte vymazáním cookies ve vašem prohlížeči a znovunačtením stránky.

 

EN: Use of cookies

A cookie is a short text file that a visited website sends to your browser.

Cookies serve a variety of purposes. We use them, for example, to store your settings or to track the number of visitors to a page.

Once approved, so-called tracking cookies will be used. Only technical cookies will be used without consent.

Change of consent

You can invoke the offer to re-grant / withdraw consent to the use of cookies by deleting the cookies in your browser and reloading the page.

 

DE: Verwendung von Cookies

Ein Cookie ist eine kurze Textdatei, die eine besuchte Website an Ihren Browser sendet.

Cookies dienen verschiedenen Zwecken. Wir verwenden sie beispielsweise, um Ihre Einstellungen zu speichern oder die Anzahl der Besucher einer Seite zu verfolgen.

Einmal erteilt, werden sogenannte Tracking-Cookies verwendet. Ohne Zustimmung werden nur technische Cookies verwendet.

Änderung der Zustimmung

Das Angebot zur erneuten Erteilung / Widerruf der Einwilligung zur Verwendung von Cookies können Sie aufrufen, indem Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen und die Seite neu laden.

Möchten Sie der Verwendung von Tracking-Cookies zustimmen?
Weitere Informationen

Akzeptieren Ablehnen