Společnost BAND SERVIS CZ, s.r.o. je vzorem malé organizace, která si uvědomuje význam svých zaměstnanců jako klíčového faktoru úspěšnosti organizace. Vedení si stanovilo za cíl umožnit svým pracovníkům takový odborný růst, aby se mohli úspěšně adaptovat na nově vzniklé potřeby trhu. Hlavním přínosem projektu je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách. Vedlejším přínosem projektu je uvědomění si významu lidí jako klíčového faktoru úspěšnosti malé organizace v podmínkách narůstající proměnlivosti vnějšího podnikatelského prostředí a nutnosti budování systému řízení lidských zdrojů.

Obsahem projektu je realizace obecných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení přenositelných odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí. Promyšlená skladba obecných vzdělávacích aktivit, které budou orientovány na cílové skupiny s jednoznačně pojmenovanými potřebami, bude realizována postupně s převahou kurzů s prezenční formou výuky.

Pozornost je věnována jak mladým lidem do 25 let, kdy si společnosti díky poskytování praxe učňům vychovává své budoucí zaměstnance, tak také k rozšíření a prohloubení kvalifikace pracovníků ve věku nad 50 let. Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, povede cyklus manažerských i odborných kurzů, jak pro management tak i THP pracovníky. Vybraní zaměstnanci jsou zapojováni do kurzů jazykového vzdělávání, které uplatní při komunikaci se zahraničními zákazníky. Část zaměstnanců absolvuje komunikační tréninky a semináře, čímž dochází k posílení orientace na zákazníka a politiku jakosti. Jsou realizována také školení v oblasti legislativně právní (oblast reklamací, prodeje a pracovně právních vztahů).

Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Základy obchodního práva

Cíl: Získat základní orientaci v zákonech a dalších právních dokumentech, kterými se řídí dodavatelskoodběratelské vztahy.

Obsah: V úvodu bude definováno, kdo je oprávněn jednat za podnikatele a stanoveno správné označení smluvních stran. Dále bude vysvětleno, kdo je oprávněn uzavírat smlouvu, jaké jsou důsledky chybně uzavřených smluv. Změny a ukončení smluv. Následky neplnění smlouvy.

Přínosy pro účastníky: Účastníci budou jednoduchým způsobem uvedeni do přednášené legislativní problematiky a využijí získané odborné znalosti ve své praxi.
 
Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Obchodní dovednosti

Cíl: Zlepšit dovednost sestavit logickou a přehlednou prezentaci produktu, zvládnout dokonale argumentaci a dosáhnout předem stanoveného cíle prodejního rozhovoru.

Obsah: Příprava na prezentaci. Vypracování cílů. Logika a přehlednost struktury projevu. Udržení pozornosti. Strategie sebejistého vystupování. Argumentace se zaměřením na uspokojování potřeb zákazníka (motivace zákazníka a jeho skryté motivy, přednost a užitek produktu). Naslouchání a zpětná vazba.

Přínosy pro účastníky: Účastníci získají užitečné rady a tipy, praktickým tréninkem si osvojí prezentační a prodejní techniky, díky kterým nabudou větší jistoty a profesionality pro vedení prodejního rozhovoru osobně I telefonicky.
 
Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Vyřizování stížností a reklamací

Cíl: Vyřídit konstruktivně všechny typy reklamací a udržet zákazníkovu přízeň.

Obsah: Význam vhodného vyřízení reklamace a stížnosti v péči o zákazníka. Stížnosti a chování zákazníka.

Osobní rozhovor. Specifika jednání po telefonu. Nácvik technik rozhovoru osobního i telefonického. Vyjednávací techniky při vyřizování stížností a reklamací - technika dialogu. Návrh postupu. Překonání negativních reakcí. Dohoda směřující k oboustranné spokojenosti a udržení zákazníka.

Přínosy pro účastníky: Účastníci školení si zlepší schopnost vyřizovat reklamace a stížnosti.
 
Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Legislativa v oblasti pracovně právních vztahů

Cíl: Vysvětlit z pracovního práva vše, co má znát vedoucí pracovník z oblasti pracovně právních vztahů

Obsah: Vznik pracovního poměru, druhy pracovních poměrů. Obsah pracovní smlouvy. Změny pracovního poměru a obsah pracovní smlouvy a jejich vliv na odměňování. Překážky v práci a jejich odměňování, placené a neplacené volno. Dovolená na zotavenou, její poskytování, krácení, odměňování, plány dovolených. Pracovní doba, její evidování, vliv na odměňování. Práce přesčas, její nařizování, vykazování, odměňování, náhradní volno. Svátky, odměňování práce ve svátek. Kárný postih a mzdový postih zaměstnance. Odvolání zaměstnance z funkce a jeho odměňování po odvolání. Skončení pracovního poměru, odstupné a odchodné.

Přínosy pro účastníky: Účastníci školení získají přehled v pracovně právních předpisech.
 
Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Interní komunikace

Cíl: Pomoci účastníkům komunikovat s jistotou

Obsah: S účastníky budou probrána nedoporučená slovní spojení, druhy otázek a jejich kladení, hlasová a rétorická cvičení, ukončení a převedení rozhovoru na jiné téma. V dalším bloku budou uvedeny příklady manipulací v komunikaci a pocity, které účastníci mívají, když s nimi hovoří manipulátor. V závěru se procvičí účastníci ve způsobech, jak se bránit urážkám a hloupým řečem.
Přínosy pro účastníky: Zlepší svou komunikaci a získají jistotu v jednání s nadřízenými a kolegy na pracovišti.
 
Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Asertivní komunikace

Cíl: zvládnout komunikaci v zátěžových situacích

Obsah: Typy chování a sebereflexe. Transakční analýza - souhlasné a nesouhlasné transakce mezi dospělými jako základ asertivity. Rozvoj dovedností pro schopnost asertivní komunikace. Zvládnutí hlasu v zátěžových situacích (strach, tréma, emoce). Sebevědomí a jak to s ním souvisí. Feedback techniky - podávání i přijímaní zpětné vazby.
Přínosy pro účastníky: zlepší svou schopnost jednat ve vyhrocených situacích, předcházet konfliktům případně konflikt zklidňovat.
 
Název klíčové aktivity: Uzavřené obecné školení: Manažerské dovednosti

Cíl: Zvládnout proces řízení činností pracovní skupiny a vést pomocí moderních manažerských technik podřízené zaměstnance.

Obsah: Na úvod bude přiblíženo, co je management, objasněna role vedoucích zaměstnanců a definovány klíčové kompetence vedoucího pracovníka. Dále budou definovány zásady stanovování a zadávání cílů s následným ověřením při modelové situaci. V bloku věnovaném vedení zaměstnanců, budou definovány řídící styly, diskutována autorita a její uplatňování. Pokračování kurzu bude věnováno sebepoznání vlastní osobnosti účastníků a v závěrečném bloku věnovanému principům situačního vedení budou rovněž definovány zásady motivace a identifikován preferovaný vlastní způsob vedení lidí.

Přínosy pro účastníky: Účastníci školení si zopakují a rozšíří základní znalosti a dovednosti vedoucího pracovníka a budou lépe připraveni zvládat interpersonální vztahy.

SKI

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout